top of page

Държавно признати удостоверения

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за професионална квалификация –

удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията

Diploma.png

Удостоверение за част от професия

Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия

udostoverenie.png
bottom of page